วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Masumi Hot Oil Massage (热油按摩) - Masumi Spa Chiangmai

          การนวดน้ำมัน โดยทั่วไปเป็นการนวดที่หลายๆท่านรู้จักกันดีอยู่แล้ว การนวดน้ำมันหอมระเหย ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนคลายการนวดจากกลิ่นเฉพาะตัวของสมุนไพร หรือดอกไม้ในแต่ละชนิด ตามที่ท่านชื่นชอบได้ อาทิ เช่น กลิ่นดอกกุหลาบ ดอกจำปี ดอกมะลิ เป็นต้น แต่ Masumi Spa เรายังอยากนำเสนอการนวดน้ำมันในลักษณะของน้ำมันอุ่นๆ (Masumi Hot Oil Massage) ซึ่งเป็นการนำน้ำมันมาอุ่น (Warm) ก่อนนำมาทำการนวดให้กับลูกค้าทุกท่าน ซึ่งความอุ่นของตัวน้ำมัน จะช่วยให้ระบบเลือดของลูกค้าหมุนเวียนได้ดีขึ้น รักษาสมดุลและเพิ่มความอบอุ่น  ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย และปรับสภาพผิว และเพิ่มความสบายในทุกขั้นตอนการนวดอีกด้วย


          A general Aromatherapy massage is well-known for huge amount of people. For aromatherapy massage the customers can choose the scent from herbs or Florals which you prefer such as rose scent, White Champaka scent, jasmine scent, etc. But Masumi Spa proudly to present Hot Oil Massage which warm aroma oil before the massage. The warmth of the oil will help the customer’s blood circulation work well, equilibration, increase the warmth, muscle relaxation, relieve the pain, improves skin balance, increase the comfort in every step of the massage.

热油按摩
          一般的精油按摩对大多数人都很出名。如果做一般精油按摩,客户可以选草药香味或者许多花卉香味,如玫瑰香味、白兰花香味、茉莉花香味等。我们 Masumi Spa 很自豪为您介绍热油按摩,先把精油加热一下,然后再用它来按摩。精油的热情有助于客户的血液循环、增加温暖、肌肉放松、缓解酸痛、保持皮肤平衡、增加舒适性在按摩的每一步。


For Booking สอบถามรายละเอียดเมนูให้บริการ/จองคิวเข้ารับบริการ
Tel: 053-213490, 091-0690469
Facebook: https://www.facebook.com/masumispachiangmai
For booking: @masumispa หรือ กดลิงค์ http://line.me/ti/p/@sqi7838x

Thai Traditional Massage with balm (传统香脂泰式按摩) - Masumi Spa Chiangmai

          การนวดไทยเป็นการนวดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทย และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในขณะนี้ หากมาเที่ยวประเทศไทย นักท่องเที่ยวท่านไหนไม่ได้ลองนวดไทย ถือว่ายังไม่ได้มาถึงประเทศไทย ซึ่งมากกว่า 80% ของนักท่องเที่ยวที่ได้ทดลองการนวดไทย ย่อมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นวดไทยมีความสบายในตัวเองค่อนข้างสูง สามารถผ่อนคลาย และหายจากอาการเมื่อยล้าได้ในพร้อมๆกันอีกด้วย

          การนวดไทย ในรูปแบบของ Masumi  Spa นอกจากจะเป็นการนวดที่มีประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนานแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ในรูปแบบเฉพาะของ Masumi Spa ที่ผ่านการฝึกฝนให้เป็นรูปแบบเดียวกันของพนักงาน เพื่อให้การนวดมีคุณภาพ และพร้อมสำหรับการพัฒนาฝีมือ เพื่อมอบให้กับลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจในการเข้าใช้บริการของเรา นอกเหนือจากนี้ ยังมีการผสมผสานการนวดไทย เข้าร่วมกับการนวดยาหม่อง (Balm) ที่เป็นสูตรเฉพาะของ Masumi Spa เพื่อช่วยให้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แก้อาการปวดบวม อาการเมื่อยล้า ฟกช้ำดำเขียวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

          นอกเหนือจากการลองนวดไทยแล้ว การนวดไทยด้วยยาหม่อง (Thai Balm Massage) ของ Masumi Spa ยังเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนวดที่นักท่องเที่ยวทุกท่านควรลองสักครั้ง และเราเชื่อว่า ท่านจะชื่นชอบการนวดไทยด้วยยาหม่อง (Thai Balm Massage) ไม่แพ้กับการนวดไทยอย่างแน่นอน


          Thai Traditional massage is well-known in Thailand and be famous in the whole world now, if the travelers travel to Thailand and did not get a Thai traditional massage, it means they did not reach Thailand. More than 80% of travelers who got a Thai traditional massage said that Thai traditional massage has its own comfortable, can make them relax and relieve the fatigue at the same time.

          Thai Traditional massage in the style of Masumi Spa have a long time history and own identity. Our therapists have already passed the same pattern of training in order to provide a high-class service and get ready for skill development. Moreover, there is a combination between Thai traditional massage and Thai balm massage which is individual of  Masumi Spa. Its help to relieve muscle pain and ache, the bruised will get better as well.

          Not only Masumi Spa Thai traditional massage, but also Thai balm massage which the travelers should try it for once, and we believe that you will be satisfied with the Thai balm massage as well as Thai traditional massage.


传统香脂泰式按摩
          传统泰式按摩在泰国很著名、也是举世闻名的。如果来泰国的游客没有做到传统泰式按摩就算来不到泰国。超过80%的按过传统泰式按摩的游客都会一样说传统泰式按摩有自己的舒服,可以让身体放松同时也能缓解疲劳。

          Masumi Spa 的传统泰式按摩有长久的历史和自己的身份。我们的按摩师都通过了同式的训练为了提供高水平的服务和准备好技能发展。此外,这里也把传统泰式按摩与香脂按摩结合,成为 Masumi Spa 的特色。它有助于缓解肌肉酸疼和挫伤。

          不仅是Masumi Spa 的传统泰式按摩,而且香脂按摩也应该被尝试。我们相信您会对香脂按摩以及传统泰式按摩感到满意。

For more information please contact
Telephone: 053-213490, 091-0690469
Line ID: @masumispa or link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Website: http://www.masumispa.com/

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Frequently Asked Questions (常见问题) - Masumi Spa Chiangmai

FAQ Online 常见问题

Q1: มีข้อห้ามหรือข้อแนะนำอะไรหรือไม่ ที่ทำให้ไม่สามารถได้รับการนวดได้?
          - ควรนวดหลังรับประทานอาหาร อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 30 นาที
          - ไม่นวดอย่างรุนแรงหรือนานเกินไป เพราะอาจเกิดการอักเสบ ฟกซ้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อ  เช่น หน้าหู ใกล้กระดูกไหปลาร้า รักแร้ เป็นต้น
          - กรณีผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ต้องระมัดระวังในการนวด
          - ในกรณีเป็นความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดแดงที่ท้องเป็นกระเปาะ ไม่ควรกดท้อง เพราะเสี่ยงต่อการทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่ที่ท้องปริตกจนมีอันตรายถึงเสียชีวิตได้
          - ไม่ควรนวดผู้ที่มีอาการอักเสบติดเชื้อคือ มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ปวด บวม แดง ร้อน
          - ไม่ควรเข้ารับ สำหรับผู้ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุ หรือเพิ่งได้รับการผ่าตัดมาใหม่
          - การดัดหลังอย่างรุนแรงอาจทำให้มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ ซึ่งหากมีเส้นประสาทอยู่ใกล้จะได้รับอันตรายไปด้วย
          - ผู้ที่ตั้งครรภ์ ไม่สามารถนวดเท้า นวดไทย หรือนวดประเภทอื่นๆ ที่ลงน้ำหนักได้ ยกเว้นเข้ารับการเพื่อความสวยงาม เช่น การขัดผิว เป็นต้น

Q1: Are there any taboos or suggestions that cannot be massaged?
          - Should get a massage after meal at least 30 minutes.
          - Do not get a massage too severe or take too long time, because it may cause inflamed or bruised, especially rare muscle areas. Such as parotid, near collarbone area, armpit, etc.
          - In case of elderly person who have any congenital diseases such as diabetes, high blood pressure must be careful when doing massage.
          - In the case of a person who has high blood pressure and abdominal arteries are sacculated should not press abdomen area, because it jeopardize to the splitting of the main abdominal arteries which causes to depart.
          - The person who is infectious which is having a high temperature more than 38 degrees Celsius, pain and swollen should not get a massage.
          - The person who just have an accident or just go under the knife should not get a massage.
          - Too severe of back bending may cause the lacerated of tissue, if it's nearby the nerves will be damaged.
          - Pregnant women cannot do foot massage, Thai massage or other stress massages except other beauty massages, such as scrub etc.,

Q1: 有没有不能按摩的禁忌或建议?
          - 应该在饭后至少30分钟才能按摩。
          - 不要按得太严重或者按的时间太长,因为它可能引起发炎或瘀伤,特别是有很少肌肉的地方, 如近耳朵区、近锁骨区、腋窝等。
          - 如果是老人有任何先天性疾病,如糖尿病、高血压等在做按摩时必须要小心。
          - 如果有高血压,腹部动脉有囊泡的人不应该按腹部区,因为它危及主要腹部动脉的分裂。
          - 感染病,有高温超过38摄氏度的人不应该做按摩。
          - 刚发生事故或被做手术的人不应该做按摩。
          - 太严重的背部弯曲可能会导致肌肉撕裂的,如果靠近神经会被伤害。
          - 孕妇者除了美容按摩、水疗,如磨砂等以外,不能做足部按摩,泰式按摩或其他按摩。

Q2: การนวดในระหว่างตั้งครรภ์ปลอดภัยหรือไม่?
          ปลอดภัย เพียงแต่คุณลูกค้าต้องแจ้งให้ทางร้านทราบว่า ลูกค้าตั้งครรภ์มาแล้วกี่สัปดาห์ เพื่อจะสามารถให้คำแนะนำและบริการที่เหมาะสมได้ และควรเข้ารับบริการ ในขณะที่มีอายุครรภ์มากกว่า  16 สัปดาห์เป็นต้นไป
          นอกจากนี้ ควรจะหลีกเลี่ยงทรีทเม้นท์ที่ใช้ความร้อน รวมทั้งซาวน่าและบอดี้แรป ซึ่งทรีตเม้นท์พวกนี้ทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นและอาจมีผลต่อการไหลเวียนเลือดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกน้อย เพื่อความไม่ประมาท ควรตรวจสอบกับแพทย์ก่อนเข้ารับการบริการ

Q2: Is it safe to get a massage during pregnancy?
          It is safe, only you inform us how many weeks you are pregnant in order to get an appropriate suggestion. Should get a massage after 16 weeks pregnancy.
          Moreover, should avoid heat treatment, sauna and body wrap, these can lead the high temperature, which may affect blood circulation and the baby. For the careful way should check with a doctor before get a massage.

Q2: 在怀孕期间做按摩是否安全?
          安全,只要您告诉我们您怀孕了多长时间为了得到适合建议。应该在16周怀孕后才能做按摩。
          另外,应避免热处理、桑拿和身体衰敷,这些能导致高温可能影响血液循环和婴儿。最好是在做按摩之前请先咨询医生。

Q3: Masumi Spa ตั้งอยู่บริเวณไหนของเมืองเชียงใหม่? 
          Masumi Spa (มาสุมิ สปา) ตั้งอยู่ในโรงแรมเชียงใหม่ออคิด ติดกับเซนทรัลกาดสวนแก้ว ลูกค้าสามารถจอดรถได้ที่ บริเวณที่จอดรถของโรงแรม และฝั่งตรงข้ามของโรงแรม ( 12 ห้วยแก้ว เข้าซอยข้างมินิมมาร์ท )

Q3: Where is Masumi Spa in Chiangmai? 
          Masumi Spa is located in Chiang Mai Orchid Hotel which close to Central Kad Suan Kaew. The customer can park at Chiang Mai Orchid Hotel parking lot and opposite of Chiang Mai Orchid Hotel (minimart side alley)

Q3: Masumi Spa位于在清迈的哪个地方?
          Masumi Spa位于在清迈兰花酒店的第一层,在Kad Suan Kaew 尚泰百货的旁边。可以在清迈兰花酒店的停车场或者酒店对面,小市场旁边的同停车。

Q4: ทางสปา มีบริการรถรับส่ง หรือไม่? 
          เรามีบริการรับส่งฟรี ภายในตัวเมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมเขตพื้นที่ ถ.นิมมานเหมินทร์ ถ.ห้วยแก้ว บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ สนามบิน ท่าแพ ไนท์บาซ่าร์  ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

Q4: Is Masumi Spa has pick up car for customer?
          We have pick up car within Chiangmai city areas include Nimmana Haeminda Road, Huay Kaew Road, around the moat of Chiang mai areas, airport, Tha Phae, Chiang Mai Night Bazaar. The customer must inform us at least 1 hour before getting a massage time.

Q4: Masumi Spa有没有接送客户的车?
          有,在清迈市的路线包括宁曼海敏路、怀凯路、清迈堑的周围、机场、塔佩门和清迈夜市。客户必须在做按摩时间前至少1小时通知我们。

Q5: Masumi Spa รับชำระเงินแบบไหนบ้าง? 
          เรารับชำระเงินสด (สกุลเงินบาท)/ บัตรเครดิต/ Zhifubao/ Jimu/  และ BITCOIN

Q5: How many ways of payment?
          Cash (Thai Baht), Credit card, Zhifubao, Jimu, and BITCOIN

Q5: Masumi Spa有哪些付款方式?
          交现金(泰币)、信用卡、支付宝、积木和BITCOIN (比特币)

Q6: ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมอนวดในระหว่างการนวด หรือการทรีทเม้นท์ได้หรือไม่? 
          ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมอนวดได้ ภายใน 15 นาที นับตั้งแต่เริ่มให้บริการ หากเกินเวลาที่กำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนหมอนวดได้

Q6: Could the customer change therapist during massage or treatment?
          The customer can change the therapist within first 15 minutes of massage.

Q6: 客户能在按摩或治疗期间改换按摩师吗?
          客户可以在按摩后15分钟内改换按摩师。

Q7: ลูกค้าสามารถเลือกหมอนวดเองได้หรือไม่?
          ลูกค้าไม่สามารถเลือกหมอนวดได้ เนื่องจากหมอนวดทุกคนได้รับการฝึกสอนเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ นอกเหนือจากว่า ลูกค้าเคยมาใช้บริการแล้ว และชื่นชอบในฝีมือการให้บริการของหมอนวดคนใด สามารถขอรับบริการจากหมอนวดคนเดิมได้ โดยสามารถแจ้งชื่อได้ที่พนักงานต้อนรับก่อนเข้ารับบริการ

Q7: Could the customer choose the therapist?
          The customer cannot choose the therapist, because all of therapists have already passed the expert training. On the other hand, if the customer ever got a massage here before and be satisfied with their services, the customer can choose that therapist by notifying receptionist the name of a therapist.

Q7: 客户可以自己选按摩师吗?
          客户不能自己选按摩师,因为每位按摩都师已经通过了专家培训。另一方面,如果客户在我们这儿做过按摩并对他们的服务感到满意可以告诉接待员要选那位。

Q8: ข้อแนะนำ สำหรับการเข้ารับบริการสปามีอะไรบ้าง? 
          • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนัก หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเข้าสปา แต่ก็ไม่ควรปล่อยท้องว่างเช่นกัน
          • ควรไปถึงเวลานัดล่วงหน้า 15 นาที เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับบริการ เช่น การพักดื่มน้ำ หรือชาสมุนไพร
          • ควรหลีกเลี่ยงการตากแดด หรืออยู่กลางแดดจัด ก่อนการเข้ารับบริการนวดใดๆ
          • หากใส่เครื่องประดับ ให้ถอดออกก่อนเข้ารับบริการ อาจฝากไว้ในตู้นิรภัยที่ทางสปาเตรียมไว้ให้ แต่ถ้าถอดเก็บไว้ที่บ้านจะปลอดภัยที่สุด
          • ในระหว่างการรับบริการสปา ควรหลับตาและสูดหายใจเข้า-ออก ลึกๆ จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายยิ่งขึ้น
          • ควรปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เพื่อลูกค้าจะได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริง
          • ตลอดเวลาที่ได้รับบริการ หากรู้สึกไม่สบาย หรือไม่พอใจ ควรแจ้งกับผู้นวด หรือนักบำบัดให้ให้ทราบทันที

Q8: Is there any suggestion for getting a massage?
          • Avoid heavy meal or alcohol at least 1 hour before getting a massage. However, getting a massage while have empty stomach is not recommended.
          • Should arrive spa 15 minutes before appointed time in order to get ready for massage, such as take a rest, drink water or herbal tea.
          • Avoid exposing to the sun before get a massage.
          • If you put decorations on, have to take off and keep it in the safe which our spa provided, but the safest way is keeping it at home.
          • During the massage should close your eyes and take a deep breath, it will help you to be more relaxed.
          • During massage should turn off all communication devices for the real relaxation.
          • During the massage if feel uncomfortable or dissatisfied should immediately inform the therapist.

Q8: 有没有其他关于按摩建议?
          • 在按摩前至少1小时避免重餐或酒精。但是,不建议在空腹时而做按摩。
          • 应在指定时间前15分钟到达我们这儿为了做好准备、休息、喝水或草本茶。
          • 避免在按摩之前晒太阳。
          • 如果戴装饰品应该脱下并保存在我们的水疗中心提供的保险箱,但最安全的方式是在家里保持的。
          • 在按摩时应该闭上眼睛,深吸一口气,这是为您更感到轻松。
          • 在按摩时应该关闭所有通信设备为真正的放松。
          • 在按摩时如果感到不舒服或不满意的话,应立即告诉按摩师。

For more information please contact
Telephone: 053-213490, 091-0690469
Line ID: @masumispa or link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Website: http://www.masumispa.com/

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นวดหน้าทองคำ (Facial Gold Treatment) 面部黄金护理 - Masumi Spa Chiangmai


          Masumi Spa ให้บริการนวดหน้าทองคำ ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Masumi Spa เองโดยเฉพาะ ซึ่งการนวดหน้านั้น ช่วยให้เกิดการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบนใบหน้า ทำให้ใบหน้าดูสดใส อ่อนวัย ลดริ้วรอยและรอยหมองคล้ำ  รวมไปทั้งช่วยขจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายไปแล้วให้หลุดออกอีกด้วย


          อีกทั้งผลิตภัณฑ์ทองคำที่ใช้นั้น ช่วยยืดอายุผิวพรรณ ละลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย และยังช่วยชะลออายุของผิวพรรณตั้งแต่ครั้งยุคพระนางคลีโอพัตรา  เนื่องจากทองคำสามารถต้านอนุมูลอิสระ  ของผิวหนังและต้านอาการอักเสบของผิวหนังที่เกิดจากรังสียูวีได้เป็นอย่างดี

โดยการนวดหน้าทองคำตามแบบฉบับของ Masumi Spa มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน  ดังนี้
          1. ล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว
          2. ขัดหน้าด้วยสครับจากธรรมชาติ
          3. นวดหน้าด้วยครีมนวดหน้าทองคำ และแผ่นทองคำบริสุทธิ์
          4. มาร์คหน้า
          5. ประคบร้อนด้วยผ้าร้อน เพื่อเปิดรูขุมขน
          6. ประคบด้วยผ้าเย็น เพื่อปิดรูขุมขน
          7. บำรุงผิวหน้า

Facial Gold Treatment
          Masumi Spa provided a Facial Gold Treatment with our own products. Facial Treatment can help to stimulate facial blood circulation, make your skin is radiant, younger-looking, reduce blemishes and spots as well as removing dead skin cells.
          Moreover, our gold product can help to prolonged skin cells, anti-aging which be used since Cleopatra VII Philopator period. Because gold can anti-oxidant, anti-dermatitis from UV rays.
          The typical of Masumi Spa Facial Gold Treatment:
          1. Clean face with facial cleaning products
          2. Facial scrub with natural scrub
          3. Facial massage with pure gold
          4. Facial mask
          5. Heated towel compress in order to opening facial pores
          6. Refreshing towel compress in order to closing facial pores
          7. Beauty treatment

面部黄金护理 
          Masumi Spa的面部护理采用我们自己的产品。面部护理会帮助面部血液循环,使皮肤更光彩、更年轻、减少皱纹,还有摆脱旧皮肤的细胞。
          另外,我们产品还会延长皮肤细胞、抗衰老,从克娄巴特拉时代使用的,因为黄金可以抗氧化剂和抗紫外线的皮炎。
          Masumi Spa面部护理的典型 :
          1. 用面部清洁产品清洁面部。
          2.自然面部磨砂
          3. 纯金面部按摩
          4. 面膜
          5.加热毛巾按摩为了打开毛孔
          6. 清凉毛巾按摩为了收毛孔
          7. 美容治疗

รูปภาพประกอบ จาก idealinthai .com

For more information please contact
Telephone: 053-213490, 091-0690469
Line ID: @masumispa or link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Website: http://www.masumispa.com/


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Promotion สปา ขัดผิว และนวดน้ำมันหอมอโรม่า ราคาเพียง 1,500 บาท - Masumi Spa Chiangmai

โปรโมชั่นเพื่อ "ผิวสวย สุขภาพดี" มาแล้วค๊าาาาา
💕ขัดผิว และนวดน้ำมันหอมอโรม่า ราคาเพียง 1,500 บาท (จากราคาปกติ 2,000) บาท 💕


เงื่อนไข 
          1. ใช้บริการช่วงเวลา 10.00-22.00 น. ของทุกวัน (หลัง 22.00 น. คิดเพิ่ม 200 บาท/ท่าน)
          2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆได้
          3. ไม่รวมค่าบริการรถรับส่ง
          4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-----------------------------------------------
💕Masumi Body Scrub 60 mins and Aromatherapy Massage 60 mins Just only 1,500 Baht Nett. (instead of 2,200 Baht.) 💕

Conditions
          1. Can be use at 10.00 am. - 22.00 pm. (After 22.00 pm. will be charge 200 baht per person)
          2. This promotion cannot be used with other discount
          3. Not include transportation service
          4. We reserve the right to change, cancellation terms and conditions without prior notice

优惠套餐
身体磨砂 (茉莉香米)60 分钟 和精油按摩 60 分钟 只 1500 泰铢,原价是2000泰铢
条件:
          1.能用从早上10点到晚上10点。(如果晚上10点后每人收取200泰铢)
          2.此优惠不能与其他折扣一起使用
          3. 不包括交通服务
          4. 我们保留更改的权利、取消条款和条件,恕不另行通知


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามที่ตั้งร้าน จองบริการสปา // Contact Us
➤➤ 📞: 053-213490, 091-0690469
➤➤ Line ID: @masumispa (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือ กดลิงค์ http://line.me/ti/p/@sqi7838x
➤➤ Inbox: www.facebook.com/messages/masumispachiangmai

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คุณแม่ตั้งครรภ์ สามารถนวดได้มั้ย? - Masumi Spa Chiangmai

มีคำถามกันเข้ามาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า "คุณแม่ตั้งครรภ์ สามารถนวดได้มั้ย?"
คำตอบคือ สามารถนวดได้ค่ะ

Can pregnant women get massages?
Answer is: Can.

孕妇可不可以以按摩?

答案是:可以。ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้นะคะ 
          เนื่องจากการตั้งครรภ์ ทำให้ร่างกายของคุณแม่เปลี่ยนไป ทั้งสรีระ ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อารมต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นซึ่งเป็นปกติของการตั้งครรภ์ และเมื่อทารกในครรภ์มีอายุมากขึ้น น้ำหนักตัวทารกในครรภ์ก็มากขึ้นตาม ทำให้คุณแม่ต้องเกิดอาการปวดเมื่อยร่างกาย และกล้ามเนื้อต่างๆ  เช่น ปวดหลัง ปวดขา ปวดแขน ปวดสะโพกและบั้นเอว เป็นต้น โดยอาการดังกล่าว คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถผ่อนคลายด้วยการนวดได้ โดยมีเงื่อนไขนิดนึง ดังนี้ค่ะ
          • การนวดสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ สามารถนวดได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือน หรือ 16 สัปดาห์ ถึง 8 เดือน (32 สัปดาห์)
          • ท่านวด ให้คุณแม่ตั้งครรภ์นอนตะแคง และควบคุมน้ำหนักในการนวดที่เหมาะสม เพราะอาจกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ แต่สามารถนวดเบา แต่ซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบ จนคุณแม่ตั้งครรภ์รู้สึกสบาย และผ่อนคลายได้
          • การนวดจะนวดลงบนกล้ามเนื้อ ไม่สามารถกดกดลงบนเส้น ข้อต่อ หรือกระดูก ได้โดยตรง และต้องงดเว้นการนวดฝ่าเท้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เป็นอย่างยิ่ง
          • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ต้องเป็นผลิตภัฑณ์ที่เป็นธรรมชาติ ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
          • หมอนวด (Therapist) ต้องมีความรู้และความชำนาญในการนวดสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
          • การนวดสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เน้นนวดเพื่อความผ่อนคลายเป็นหลัก เช่น การนวดน้ำมัน การนวดยาหม่อง หรือการทรีทเม้นท์เพื่อความงาม อาธิเช่น การขัดผิว การประคบอุ่น เป็นต้น  และต้องไม่เน้นนวดลงน้ำหนักมากเกินไป
          • หลีกเลี่ยงการให้บริการด้านความร้อนจัดๆ เช่น ซาวน่า หรือแช่อ่างร้อนๆ ซึ่งความร้อนทำให้เกิดภาวะเสี่ยงที่ร่างกายจะเกิดการขาดน้ำ และการขาดเกลือแร่ที่จำเป็น ทำให้เลือดข้นขึ้น ส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดและลูกน้อยในครรภ์

          ดังนั้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้กับพนักงานต้อนรับทราบตามความเป็นจริงว่า ตนเองตั้งครรภ์ได้กี่สัปดาห์ เพื่อการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณแม่ และความปลอดภัยของลูกน้อยในครรภ์ค่ะ ^^

There are more details:
          Due to pregnancy makes mother body changes such as figure, Progesterone hormone, moods which may occur when pregnant. When a mother has more gestational age, the estimated fetal weight is more as well, which can cause have pains and aches of a mother such as back pain, leg pain, arm pain, waist and hip pain, etc. These can be relaxed with massages, but there are some conditions:
          • Should get a massage after 4 months or 16 weeks pregnancy until 8 months or 32 weeks pregnancy.
          • The mother has to lie on one side and control the weight of massages because it may affect to the baby, however mother can do a soft massage but repeated many times until mother feels comfortable and relax.
          • Can get a muscle massage, but cannot get a direct massage on a joint or bone and cannot get a foot massage which is imperilled to baby.
          • Used products must be a natural product and be harmless for the baby.
          • The therapist must be well up in pregnant women massage.
          • Massage for pregnant women can only do for a relaxation such as aromatherapy massage, balm massage or other beauty massages for instance scrub and hot ball massage, etc.
          • Avoid get an overheating massage such as sauna, soak in hot water. Because heat can risk of hydropenia and lack of minerals which may cause the pyknaemia affect to baby and blood circulation.

          Should inform receptionist how many weeks you are pregnant in order to get an appropriate suggestion and be safe for baby.


更多细节
          由于怀孕使母亲身体有变化,如体形、孕酮激素、情绪,这些在怀孕时会发生的。当胎儿有越来越多体重可以引起母亲的酸痛,如背痛、腿痛、手臂痛,腰痛和臀部痛等。这些可以用按摩来把它放松,但有一些条件:
          • 应应在4个月或16周到8 月(32周)怀孕后才做按摩。
          • 母亲要在一边躺下来,不能按的太严重因为可能影响胎儿,然而母亲可以做不严重的按摩,但重复许多次,直到母亲感到舒服和放松。
          • 可以做肌肉按摩,但不能直接按骨头和足部按摩因为它会影响胎儿。
          • 使用的产品必须是天然产品,对婴儿无害。
          • 按摩师必须对孕妇按摩法有好知识和经验。
          • 孕妇按摩只能为放松按摩,例如精油按摩、香脂按摩或其他美容按摩,如磨砂和草药球按摩等。
          • 避免太热的按摩法,如桑拿、在热水中浸泡,因为热量可能导致身体脱水和缺矿物可能影响婴儿和血液循环。

应告知接待员您怀孕了多长时间为了得到适当建议,并为胎儿更安全。

ภาพประกอบจาก Kapook,com 

For more information please contact
Telephone: 053-213490, 091-0690469
Line ID: @masumispa or link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Website: http://www.masumispa.com/

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Masumi Spa Chiangmai เสน่ห์สปาไทยในบรรยากาศญี่ปุ่น

          Masumi Spa Chiangmai (มาสุมิ สปา เชียงใหม่) เสน่ห์สปาไทยในบรรยากาศญี่ปุ่น "The Secret of Relaxation".

 Masumi(真澄)Spa 邀请您来体验曼妙和简单与泰国兰纳式和日本式相结合在轻松的环境。让您可以治疗和恢复身体与心情每次访问我们。从技师经验和业务能力为您没体验过的服务及按摩,让您增加幸福、解放身体及心理的压力。          Masumi(真澄)Spa 关注服务的所有细节,关注各样产品的质量。我们很自豪地介绍强调治疗和传统法。各种服务我们用心为您挑选,使您在Masumi(真澄)Spa的泰国兰纳式和日本式相结合着迷。

         ที่ มาสุมิ สปา เชิญคุณมาสัมผัสความอ่อนช้อยและเรียบง่าย ผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความเป็นล้านนาไทยและญี่ปุ่น ในบรรยากาศผ่อนคลาย ให้คุณได้บำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจที่เราพร้อมให้บริการคุณทุกครั้งที่มาเยี่ยมเยือน ด้วยประสบการณ์และความรู้จากมืออาชีพ บริการนวดในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน เพิ่มพูนความสุขทุกครั้งที่สัมผัส ปลดปล่อยความตึงเครียดให้กับทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

          มาสุมิ สปา เราใส่ใจทุกรายละเอียดของการให้บริการ ใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเราภูมิใจนำเสนอบริการที่เน้นศาสตร์การบำบัดอันสืบทอดมาอย่างยาวนาน ทุกบริการที่เราเลือกสรรมาด้วยความภูมิใจ พาคุณได้หลงไหลกับมนต์เสน่ห์แห่งล้านนาไทยผสมความเป็นญี่ปุ่น ที่คุณจะพบได้ ณ มาสุมิ สปา เท่านั้น


          Masumi Spa invite you to experience the graceful and simple combined with Thai Lanna and sweetness of Japan in a relaxed atmosphere. To rehabilitation your mind and soul that Masumi Spa ready to serve you every time your visit. Masumi Spa is design to provide uniqueness massage by experience and knowledge of professional therapists that you have never experienced before to refresh, relax and restore your body and mind.

          Masumi Spa care about quality of product and every detail of service, proud to offer our service. Brought your passion charm to Thai Lanna with Japan at Masumi Spa.


For more information please contact
Telephone: 053-213490, 091-0690469
Line ID: @masumispa or link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Website: http://www.masumispa.com/

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นวด เท้า หัว ไหล่ (Foot Head and Shoulder) 头部,肩部和足部按摩(足疗头肩)- Masumi Spa Chiangmai

头部,肩部和足部按摩(足疗头肩)

泰国按摩和足部按摩混合在一起。按摩对坐,而不是躺着,准确掌握摩要点解除疲劳,是一种集合足底按摩和头部按摩肩部按摩于一体的按摩。

按摩疗法对,颈部,肩部和背部的好处。
          1. 帮助缓解疼痛,肌肉酸痛,肩膀和颈部疼痛。
          2. 为了帮助缓解背部肌肉酸痛的。
          3. 有助于改善脊椎柔软度。
          4. 为了使血液循环。
          5. 有助于缓解慢性头痛。
          6. 为了帮助放松的肩膀和颈部的肌肉。
          7. 有助于减轻面部紧张的神经。
          8. 为帮助缓解肩周炎การนวด เท้า หัว ไหล่ (Foot Head and Shoulder)
          เป็นการนวดไทย ผสมกับการนวดเท้าเข้าด้วยกัน นวดในลักษณะของการนั่ง แทนการนอนราบ วิธีนวด จะนวดเฉพาะบริเวณจุดหลักๆ ที่เกิดการเมื่อยล่าเป็นประจำ ได้แก่ การนวดเท้า นวดหัว และนวดไหล่

ประโยชน์ของการนวดในท่านั่ง นวดคอ ไหล่และหลัง
          1. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และลำคอ
          2. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
          3. ช่วยทำให้กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่นดีขึ้น
          4. ช่วยทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
          5. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะเรื้อรัง
          6. ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และลำคอ
          7. ช่วยบรรเทาอาการตึงเครียดของประสาทบริเวณใบหน้า
          8. ช่วยแก้อาการไหล่ยึด


Foot Head and Shoulder
          Foot Head and Shoulder massage is seem like Thai massage but different in massage while sitting instead of lying down, massage to specific areas that fatigue regularly including; foot, head and shoulder.

The Benefits of in a sitting position; neck, shoulder and back
          1. Helps Relieve Stiffness of Neck, Shoulders and Back
          2. Helps improve spinal flexibility
          3. Stimulates and improves blood circulation
          4. Re-balancing the energy flow to the head's temples.
          5. Eliminate muscle tension due to stress and chronic pain.


For more information please contact
Telephone: 053-213490, 091-0690469
Line ID: @masumispa or link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Website: http://www.masumispa.com/

นวดหินร้อน (Hot Stone Spa Massage)  热石按摩/热石按摩中心。 - Masumi Spa Chiangmai

热石按摩/热石按摩中心。
          水疗按摩,热石按摩,再加上石头。通过加热石头进行按摩,以放松肌肉。采用火山的岩石。利用微量矿物质的积累。调节体内平衡。热石按摩是一种放松的按摩。

热石按摩对身体的好处。
          -  刺激的血液的流动。优化淋巴系统在体内的流动。让你的肌肤更光滑,健康的皮肤,减少皱纹,黑斑和疤痕。
          -  排毒。排除积聚在体内的毒素。帮助消化系统。保持身体内部的清洁
          -  帮助免疫系统更好地运作。减少过敏等的症状。
          -  减轻疼痛或肌肉酸痛和痛经。
          -  减轻疼痛,肌肉僵硬。有助于恢复肌肉松弛
有效地恢复血流。
          -  来自石头的热。渗透深入到肌肉层。身体热身对于那些谁感到疼痛,手和脚麻木,肌肉。对大多数老人或者手脚冰冷者有很大益处。热量渗入骨头。有助于血液循环。
          -  通过切割石头的形状。以形成一个圆形的凸形。岩石的重量光滑的质感。按摩的重量是非常强的。挤压深入肌肉层。
          -  减少多余脂肪减少脂肪的形成。热石按摩手法,刺激脂肪燃烧积聚在皮肤下的残留物,การนวดสปาหินร้อน  (Hot Stone Spa Massage)
          การนวดสปาหินร้อนเป็นการนวดควบคู่กับหิน โดยใช้ความร้อนของหินมานวดทำให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หินที่ใช้ต้องเป็นหินที่มาจากภูเขาไฟ ที่มีการสะสมของแร่ธาตุสูง นอกจากนั้นยังมีการใช้หินสี หินจักระมาใช้ในการปรับสมดุลของร่างกาย ซึ่งการนวดหินร้อนเป็นการนวดที่ผ่อนคลาย  

ประโยชน์ของการนวดหินร้อน Hot Stone Body Massage
          - กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองในร่างกาย ทำให้ผิวพรรณเรียบเนียนผิวสวยใสสุขภาพดี ลดริ้วรอย จุดด่างดำและแผลเป็น
          - เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการล้างพิษ การขับสารพิษตกค้างในร่างกาย หากนวดเป็นประจำจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น ร่างกายสะอาดจากภายในสู่ภายนอก
          - ช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคทำงานดีขึ้น ลดอาการของโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ
          - ลดอาการปวดประจำเดือน หรือปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเนื่องจากมีรอบเดือนได้
          - ลดอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อ ช่วยฟื้นฟูและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
          - ความร้อนที่ได้จากหิน จะซึมลึกเข้าสู่กล้ามเนื้อชั้นใน ทำให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกปวดชาลึก ๆ ในกล้ามเนื้อ มือและเท้าเย็น เช่นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่โดนความเย็นมาก ๆ เป็นเวลานานติดต่อกัน จนความเย็นซึมเข้าไปในกระดูก ช่วยทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีขึ้น
          - ด้วยรูปลักษณะของหินที่ผ่านการเจียระไน ให้เป็นรูปโค้งมนนูน อีกทั้งน้ำหนักของหิน รวมถึงเนื้อหินที่เรียบเนียน ทำให้น้ำหนักในการนวดเป็นไปอย่างหนักแน่น และกดลึกเข้าถึงกล้ามเนื้อชั้นใน ทำให้เหมาะกับคนทุกวัย กล้ามเนื้อไม่บาดเจ็บ อีกทั้งไม่รู้สึกระคายผิวในขณะที่นวด


Hot Stone massage uses a combination of heated stone placed on the key points on the body, the massage therapist may also hold the stones and use them to massage on the body to relax tense muscle. 

Benefits of Hot Stone Massage 
          1. Stimulate of blood circulation and lymphatic system which carries away the body’s waste product, makes skin smooth, reducing wrinkles 
          2. Enhance the detoxification of toxins remain in the body.
          3. Reduces tension, stiff joints and anxiety.
          4. Prevents and relieve muscles cramps and spasms.
          5. The heat from stone helps your muscles relax, allowing the massage therapist to manipulate your deep tissues more effectively, for who had deep pain  muscles, hand and feet cold


นวดสปาหินร้อน ( Hot Stone Spa Massage )
For more information please contact
Telephone: 053-213490, 091-0690469
Line ID: @masumispa or link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Website: http://www.masumispa.com/

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

โปรโมชั่นต้อนรับซัมเมอร์ 2559 นวดน้ำมัน 120 นาที 990 บาท - Masumi Spa Chiangmai🎉มาแล้วว โปรโมชั่นแรงๆ รับซัมเมอร์นี้ 🎉
นวด Aromatherapy Massage (นวดน้ำมันหอมระเหย) 120 นาที
ราคาพิเศษ เพียง 990 บาท เท่านั้น ‼
💕เงื่อนไข
:: สามารถใช้บริการได้ ในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ของทุกวัน
:: ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
:: สำหรับลูกค้าจองออนไลน์ เท่านั้น!
💕ระยะเวลาโปรโมชั่น
:: 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2559
----------------------------------------------
🎉Summer Savings🎉
Aromatherapy Massage 2 hours
Pay Only 990 Baht‼
💕Condition
:: This promotion can be used at 10am to 3pm
:: This promotion cannot be combined with any other promotions
:: Online booking only
:: From April 1 to July 31, 2016
---------------------------------------------
BOOK NOW ON
☎ 053-213490, 091-0690469
✔Line: @masumispa (มี @ ค่ะ)
✔sale@masumispa.com
✔Facebook: www.facebook.com/masumispachiangmai
✔We Chat: masumispa
✔Instagram: masumispa

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลดสูงสุด 25% สำหรับลูกค้าคนสำคัญของร้าน - Masumi Spa Chiangmai

โปรโมชั่นเดือน มีนาคม 2016 มาแล้วค้าา 😘😘

🎉🎉 ลดสูงสุด 25% 25% 25% 25% 25%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 👏🏼👏🏼👏🏼
>>> เมื่อใช้บริการครบตามเงื่อนไข ‼

• ใช้บริการ 1000 บาทขึ้นไป ลดทันที 15%
• ใช้บริการ 1500 บาทขึ้นไป ลดทันที 20%
• ใช้บริการ 2000 บาทขึ้นไป ลดทันทีสูงสุดถึง 25%


‪#‎นวดหน้าอกสลายพังผืดซิลิโคน‬ ✔นวดแผนไทย ✔นวดน้ำมัน ✔ขัดผิว ✔ประคบ ✔อาบน้ำแร่แช่น้ำนม ✔อบไอน้ำ

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1-31 มี.ค. 59

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามที่ตั้งร้าน จองบริการสปา
➤➤ Line ID: @masumispa (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือ กดลิงค์ hhttp://line.me/ti/p/@sqi7838x
➤➤ Inbox: www.facebook.com/messages/masumispachiangmai 

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Promotion เดือนแห่งความรัก Package 2.5 ชั่วโมง ราคาเพียง 1,300 บาท - Masumi Spa Chiangmai

‪#‎นวดหน้าอกสลายพังผืดซิลิโคน‬ ✔นวดแผนไทย ✔นวดน้ำมัน ✔ขัดผิว ✔ประคบ ✔อาบน้ำแร่แช่น้ำนม ✔อบไอน้ำ
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01-29 กุมภาพันธ์ 2559
หมายเหตุ ** โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าจองออนไลน์เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามที่ตั้งร้าน จองบริการสปา
➤➤ Line ID: @masumispa (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือ กดลิงค์ http://line.me/ti/p/@sqi7838x
➤➤ Inbox: www.facebook.com/messages/masumispachiangmai