วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

การนวดลานนา เอ็กโซติก (Lanna Exotic Massage) 兰纳奇异按摩 - Masumi Spa Chiangmai

          การนวดลานนา เอ็กโซติก เป็นวิถีทางและภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนในแถบภาคเหนือที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน และเป็นอีกองค์ความรู้ภูมิปัญญาหนึ่ง ที่เป็นอัตลักษณ์ในระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา  เป็นวิธีบำบัดรักษาอาการทางกายอีกวิธีหนึ่งของระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ที่ได้พัฒนามาจากการเช็ด เป่า แหก เพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อย รวมทั้งรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นต่างๆ

          การนวดลานนา เอ็กโซติก เป็นการนวดผสมผสานระหว่างการตอกเส้น (การใช้ไม้มาตอกบนร่างกายเพื่อประกอบการนวด) การนวดไทย และการนวดน้ำมัน เพื่อใช้เป็นการรักษาที่คลายเส้นได้เร็วกว่าการนวดไทย เพราะมุ่งเน้นการกระตุ้นจุดหรือเส้นที่สำคัญในร่างกาย ผู้ทำการตอกเส้น จะต้องมีความชำนาญและฝึกฝนจนแตกฉานจึงจะสามารถทำการตอกได้ดี ผู้เป็นหมอการนวดลานนา เอ็กโซติก จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์สำหรับการนวดตอกเส้น ซึ่งการตอกเส้น จะทำให้เส้นที่อยู่ลึกลงไปดีดขึ้นมา จะสามารถทำให้การรักษาเส้นเอ็นต่างๆได้ง่ายขึ้น เป็นการกระตุกเส้นที่อยู่ลึกให้สะดุ้งขึ้นมาและกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นให้เลือดสูบฉีดได้มากขึ้น

          ความรู้สึกของผู้ถูกตอกเส้น จะเหมือนกับการมีกระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่ภายในเส้นตามร่างกายเริ่มแรกจะมีอาการปวดประมาณ 15 – 20 นาที จึงหายและหลังจากนั้นความรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านจึงหมดไป

วิธีการนวดลานนา เอ็กโซติก
          - หมอนวดตอกเส้น จะทาน้ำมันลงบนผิวหนังในบริเวณที่จะตอกเส้นก่อน และทาน้ำมันบนลิ่มและค้อนที่วางบนร่างกายด้วย
          - ใช้วิธีการนวดโดยใช้ไม้ลิ่มวางบนร่างกายรองรับแรงที่ตอกจากค้อนลงมา โดยลิ่มและค้อนตอกเส้นจะมีรูปทรงและน้ำหนักที่พอเหมาะในการจับเพื่อตีหรือตอกลงไปบนอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่วางลงบนร่างกาย เพื่อผ่อนคลายความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
          - นวดไทยสลับกับการนวดน้ำมัน เพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง จากการตอกเพื่อกระตุ้นการรักษา และจบด้วยลักษณะท่าทางการนวดที่อ่อนช้อย คล้ายๆกับการร่ายรำด้วยวิธีการนวด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการนวดที่มีในแถบดินแดนล้านนา หรือดินแดนแถบทางภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้น


Lanna Exotic Massage
          Lanna Exotic Massage is a folk wisdom health care of a community in northern of Thailand and inherited to many generations. It is the knowledge which is identity of Lanna medical profession's folk wisdom. It’s one of the way to cure body illness of Lanna wisdom which developed from wipe, blow and pulling apart in order to relieve pains and aches including cure bone, joint, muscle and tendon diseases.

          Lanna Exotic Massage is a combination between tapping line massage (use wood to tap on the body while massage), Thai massage and aromatherapy massage which can relieve pain and tendon faster than Thai massage because it emphasizes on the main tendon. Moreover the therapists must be skilled in tapping line massage and anatomy for tapping massage. Tapping line massage will make the deep tendon flip up then easy for cure tendon diseases and blood pumping work better.

          When tapping line massage the customers will feel like an electric current is running in your tendon, first will feel pain about 15-20 minutes, then that feeling will disappear.

Lanna Exotic Massage procedures
          - The therapist will coat the skin with aroma oil at tapping line area and coat oil on the wedge
      and hammer also.
          - Massage by putting the wedge on customer body before use the hammer to tap on that area. The wedge and hammer must have a fit shape and weight to use in order to relieve muscle and tendon tightness.
          - Doing a Thai massage alternate with aromatherapy massage in order to continuously relax. Start with a tapping line massage to cure and finish with a delicate massage look like the character dancing of Thai Lanna areas.


兰纳奇异按摩
          兰纳奇异按摩是个乡村民间用来保健的智慧,发现在泰国北部继承了许多世代。它是兰纳医学民间的智慧,也是一种治疗身体疾病的方法之一,由擦拭,吹和拉开而发展。为了缓解酸痛,包括治疗骨头,肌肉和肌腱的疾病。

          兰纳奇异按摩是把木槌按摩、泰式按摩与精油按摩结合起来的。这三种按摩结合起来为了更快得缓解酸痛,因为它强调了主肌腱。此外,按摩师必须熟练于木槌按摩。木槌按摩会使深腱向上翻起,容易治愈腱疾病。

          按摩时客户会感觉到电流在腱上跑来跑去,首先会感到疼痛约15-20分钟,然后那种感觉就会消失。

兰纳奇异按摩的程序
          -  按摩师要把精油涂在将按摩区、木楔子和锤子。
          -  把木楔子放在客户身上,然后使用锤子在木楔子上敲击。木楔子和锤子必须有适合的形状和重量为了缓解肌肉和肌腱紧。
          -  做泰式按摩与精油按摩交替为了不断得放松。首先做木槌按摩,完成与娇嫩的按摩看起来像泰国兰纳地区的身份跳舞。

For more information please contact
Telephone: 053-213490, 091-0690469
Line ID: @masumispa or link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Website: http://www.masumispa.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น