วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Frequently Asked Questions (常见问题) - Masumi Spa Chiangmai

FAQ Online 常见问题

Q1: มีข้อห้ามหรือข้อแนะนำอะไรหรือไม่ ที่ทำให้ไม่สามารถได้รับการนวดได้?
          - ควรนวดหลังรับประทานอาหาร อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 30 นาที
          - ไม่นวดอย่างรุนแรงหรือนานเกินไป เพราะอาจเกิดการอักเสบ ฟกซ้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อ  เช่น หน้าหู ใกล้กระดูกไหปลาร้า รักแร้ เป็นต้น
          - กรณีผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ต้องระมัดระวังในการนวด
          - ในกรณีเป็นความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดแดงที่ท้องเป็นกระเปาะ ไม่ควรกดท้อง เพราะเสี่ยงต่อการทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่ที่ท้องปริตกจนมีอันตรายถึงเสียชีวิตได้
          - ไม่ควรนวดผู้ที่มีอาการอักเสบติดเชื้อคือ มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ปวด บวม แดง ร้อน
          - ไม่ควรเข้ารับ สำหรับผู้ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุ หรือเพิ่งได้รับการผ่าตัดมาใหม่
          - การดัดหลังอย่างรุนแรงอาจทำให้มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ ซึ่งหากมีเส้นประสาทอยู่ใกล้จะได้รับอันตรายไปด้วย
          - ผู้ที่ตั้งครรภ์ ไม่สามารถนวดเท้า นวดไทย หรือนวดประเภทอื่นๆ ที่ลงน้ำหนักได้ ยกเว้นเข้ารับการเพื่อความสวยงาม เช่น การขัดผิว เป็นต้น

Q1: Are there any taboos or suggestions that cannot be massaged?
          - Should get a massage after meal at least 30 minutes.
          - Do not get a massage too severe or take too long time, because it may cause inflamed or bruised, especially rare muscle areas. Such as parotid, near collarbone area, armpit, etc.
          - In case of elderly person who have any congenital diseases such as diabetes, high blood pressure must be careful when doing massage.
          - In the case of a person who has high blood pressure and abdominal arteries are sacculated should not press abdomen area, because it jeopardize to the splitting of the main abdominal arteries which causes to depart.
          - The person who is infectious which is having a high temperature more than 38 degrees Celsius, pain and swollen should not get a massage.
          - The person who just have an accident or just go under the knife should not get a massage.
          - Too severe of back bending may cause the lacerated of tissue, if it's nearby the nerves will be damaged.
          - Pregnant women cannot do foot massage, Thai massage or other stress massages except other beauty massages, such as scrub etc.,

Q1: 有没有不能按摩的禁忌或建议?
          - 应该在饭后至少30分钟才能按摩。
          - 不要按得太严重或者按的时间太长,因为它可能引起发炎或瘀伤,特别是有很少肌肉的地方, 如近耳朵区、近锁骨区、腋窝等。
          - 如果是老人有任何先天性疾病,如糖尿病、高血压等在做按摩时必须要小心。
          - 如果有高血压,腹部动脉有囊泡的人不应该按腹部区,因为它危及主要腹部动脉的分裂。
          - 感染病,有高温超过38摄氏度的人不应该做按摩。
          - 刚发生事故或被做手术的人不应该做按摩。
          - 太严重的背部弯曲可能会导致肌肉撕裂的,如果靠近神经会被伤害。
          - 孕妇者除了美容按摩、水疗,如磨砂等以外,不能做足部按摩,泰式按摩或其他按摩。

Q2: การนวดในระหว่างตั้งครรภ์ปลอดภัยหรือไม่?
          ปลอดภัย เพียงแต่คุณลูกค้าต้องแจ้งให้ทางร้านทราบว่า ลูกค้าตั้งครรภ์มาแล้วกี่สัปดาห์ เพื่อจะสามารถให้คำแนะนำและบริการที่เหมาะสมได้ และควรเข้ารับบริการ ในขณะที่มีอายุครรภ์มากกว่า  16 สัปดาห์เป็นต้นไป
          นอกจากนี้ ควรจะหลีกเลี่ยงทรีทเม้นท์ที่ใช้ความร้อน รวมทั้งซาวน่าและบอดี้แรป ซึ่งทรีตเม้นท์พวกนี้ทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นและอาจมีผลต่อการไหลเวียนเลือดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกน้อย เพื่อความไม่ประมาท ควรตรวจสอบกับแพทย์ก่อนเข้ารับการบริการ

Q2: Is it safe to get a massage during pregnancy?
          It is safe, only you inform us how many weeks you are pregnant in order to get an appropriate suggestion. Should get a massage after 16 weeks pregnancy.
          Moreover, should avoid heat treatment, sauna and body wrap, these can lead the high temperature, which may affect blood circulation and the baby. For the careful way should check with a doctor before get a massage.

Q2: 在怀孕期间做按摩是否安全?
          安全,只要您告诉我们您怀孕了多长时间为了得到适合建议。应该在16周怀孕后才能做按摩。
          另外,应避免热处理、桑拿和身体衰敷,这些能导致高温可能影响血液循环和婴儿。最好是在做按摩之前请先咨询医生。

Q3: Masumi Spa ตั้งอยู่บริเวณไหนของเมืองเชียงใหม่? 
          Masumi Spa (มาสุมิ สปา) ตั้งอยู่ในโรงแรมเชียงใหม่ออคิด ติดกับเซนทรัลกาดสวนแก้ว ลูกค้าสามารถจอดรถได้ที่ บริเวณที่จอดรถของโรงแรม และฝั่งตรงข้ามของโรงแรม ( 12 ห้วยแก้ว เข้าซอยข้างมินิมมาร์ท )

Q3: Where is Masumi Spa in Chiangmai? 
          Masumi Spa is located in Chiang Mai Orchid Hotel which close to Central Kad Suan Kaew. The customer can park at Chiang Mai Orchid Hotel parking lot and opposite of Chiang Mai Orchid Hotel (minimart side alley)

Q3: Masumi Spa位于在清迈的哪个地方?
          Masumi Spa位于在清迈兰花酒店的第一层,在Kad Suan Kaew 尚泰百货的旁边。可以在清迈兰花酒店的停车场或者酒店对面,小市场旁边的同停车。

Q4: ทางสปา มีบริการรถรับส่ง หรือไม่? 
          เรามีบริการรับส่งฟรี ภายในตัวเมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมเขตพื้นที่ ถ.นิมมานเหมินทร์ ถ.ห้วยแก้ว บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ สนามบิน ท่าแพ ไนท์บาซ่าร์  ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

Q4: Is Masumi Spa has pick up car for customer?
          We have pick up car within Chiangmai city areas include Nimmana Haeminda Road, Huay Kaew Road, around the moat of Chiang mai areas, airport, Tha Phae, Chiang Mai Night Bazaar. The customer must inform us at least 1 hour before getting a massage time.

Q4: Masumi Spa有没有接送客户的车?
          有,在清迈市的路线包括宁曼海敏路、怀凯路、清迈堑的周围、机场、塔佩门和清迈夜市。客户必须在做按摩时间前至少1小时通知我们。

Q5: Masumi Spa รับชำระเงินแบบไหนบ้าง? 
          เรารับชำระเงินสด (สกุลเงินบาท)/ บัตรเครดิต/ Zhifubao/ Jimu/  และ BITCOIN

Q5: How many ways of payment?
          Cash (Thai Baht), Credit card, Zhifubao, Jimu, and BITCOIN

Q5: Masumi Spa有哪些付款方式?
          交现金(泰币)、信用卡、支付宝、积木和BITCOIN (比特币)

Q6: ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมอนวดในระหว่างการนวด หรือการทรีทเม้นท์ได้หรือไม่? 
          ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมอนวดได้ ภายใน 15 นาที นับตั้งแต่เริ่มให้บริการ หากเกินเวลาที่กำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนหมอนวดได้

Q6: Could the customer change therapist during massage or treatment?
          The customer can change the therapist within first 15 minutes of massage.

Q6: 客户能在按摩或治疗期间改换按摩师吗?
          客户可以在按摩后15分钟内改换按摩师。

Q7: ลูกค้าสามารถเลือกหมอนวดเองได้หรือไม่?
          ลูกค้าไม่สามารถเลือกหมอนวดได้ เนื่องจากหมอนวดทุกคนได้รับการฝึกสอนเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ นอกเหนือจากว่า ลูกค้าเคยมาใช้บริการแล้ว และชื่นชอบในฝีมือการให้บริการของหมอนวดคนใด สามารถขอรับบริการจากหมอนวดคนเดิมได้ โดยสามารถแจ้งชื่อได้ที่พนักงานต้อนรับก่อนเข้ารับบริการ

Q7: Could the customer choose the therapist?
          The customer cannot choose the therapist, because all of therapists have already passed the expert training. On the other hand, if the customer ever got a massage here before and be satisfied with their services, the customer can choose that therapist by notifying receptionist the name of a therapist.

Q7: 客户可以自己选按摩师吗?
          客户不能自己选按摩师,因为每位按摩都师已经通过了专家培训。另一方面,如果客户在我们这儿做过按摩并对他们的服务感到满意可以告诉接待员要选那位。

Q8: ข้อแนะนำ สำหรับการเข้ารับบริการสปามีอะไรบ้าง? 
          • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนัก หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเข้าสปา แต่ก็ไม่ควรปล่อยท้องว่างเช่นกัน
          • ควรไปถึงเวลานัดล่วงหน้า 15 นาที เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับบริการ เช่น การพักดื่มน้ำ หรือชาสมุนไพร
          • ควรหลีกเลี่ยงการตากแดด หรืออยู่กลางแดดจัด ก่อนการเข้ารับบริการนวดใดๆ
          • หากใส่เครื่องประดับ ให้ถอดออกก่อนเข้ารับบริการ อาจฝากไว้ในตู้นิรภัยที่ทางสปาเตรียมไว้ให้ แต่ถ้าถอดเก็บไว้ที่บ้านจะปลอดภัยที่สุด
          • ในระหว่างการรับบริการสปา ควรหลับตาและสูดหายใจเข้า-ออก ลึกๆ จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายยิ่งขึ้น
          • ควรปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เพื่อลูกค้าจะได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริง
          • ตลอดเวลาที่ได้รับบริการ หากรู้สึกไม่สบาย หรือไม่พอใจ ควรแจ้งกับผู้นวด หรือนักบำบัดให้ให้ทราบทันที

Q8: Is there any suggestion for getting a massage?
          • Avoid heavy meal or alcohol at least 1 hour before getting a massage. However, getting a massage while have empty stomach is not recommended.
          • Should arrive spa 15 minutes before appointed time in order to get ready for massage, such as take a rest, drink water or herbal tea.
          • Avoid exposing to the sun before get a massage.
          • If you put decorations on, have to take off and keep it in the safe which our spa provided, but the safest way is keeping it at home.
          • During the massage should close your eyes and take a deep breath, it will help you to be more relaxed.
          • During massage should turn off all communication devices for the real relaxation.
          • During the massage if feel uncomfortable or dissatisfied should immediately inform the therapist.

Q8: 有没有其他关于按摩建议?
          • 在按摩前至少1小时避免重餐或酒精。但是,不建议在空腹时而做按摩。
          • 应在指定时间前15分钟到达我们这儿为了做好准备、休息、喝水或草本茶。
          • 避免在按摩之前晒太阳。
          • 如果戴装饰品应该脱下并保存在我们的水疗中心提供的保险箱,但最安全的方式是在家里保持的。
          • 在按摩时应该闭上眼睛,深吸一口气,这是为您更感到轻松。
          • 在按摩时应该关闭所有通信设备为真正的放松。
          • 在按摩时如果感到不舒服或不满意的话,应立即告诉按摩师。

For more information please contact
Telephone: 053-213490, 091-0690469
Line ID: @masumispa or link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Website: http://www.masumispa.com/